İstediğin Kişiyi Hemen Aratma ve Mesaj Attırma Duası

İstediğin kişiyi anında telefonla aratıp mesaj attıran dualar haftada en az 3 kere okunmalıdır. İstediğin kişiyi hemen aratma ve mesaj attırma duası okunmadan önce abdest alınmalı ve kıble dönük bir şekilde duaların okunması daha çok etkilidir. Hemen aratma duası ve Mesaj Attırma duası nasıl yapılır?

Mesaj atmasını ve sevdiğin insanın seni aramasını sağlamak için denenmiş mücerrep duaları sizler için derledim. Aratma ve mesaj attırma duasını yaptığınız anda sevdiğiniz insanın aklına kalbine bir ateş gibi düşersiniz sizi aramak ve iletişim kurmak ister. Bu duyguları ve hisleri olumlu yönde etkileyen çok kuvvetli bir duadır kesinlikle büyü değildir sadece dua okunarak yapılabilir. Daha etkili ve profesyonel yöntemler için benimle iletişim kurabilirsiniz. Profesyonel bir Medyum hocadan yardım almak daha etkili ve sonuç odaklı olacaktır.

Mesaj Attırma Hemen Aratma Duası

İstediğin kişiyi bağlama ve aratma duasının okunuşu şöyledir:

 • Bismillahirrahmanirrahim.
 • Allahümme, ya müfettihal ebvab, ve ya müsebbibel esbab, ve ya mukallibel kulubi vel ebsar, ve ya delilel mütehayyirin, ve ya giyasel müstegisin, ve ya müferricel mahzunin, tevekkeltü aleyke ya rabbi, kadaytü fevveztü faraztü emri ileyke, ya rezzaku, ya fettahu, ya basitu, ve sallallahu ala hayri halkihi Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Amin.
 • Kul uhiyye ileyye ennehüs temae neferün minel cinni fekalu inna semina kuranen aceba yehdi ill rüşdi feamenna bih ve len müşrike bi rabbina ehad ave ennehü kane yekulu sefiyhüna alallahi şatata ve enna zennenna en len tekulel insü vel cinnü allallahi keziba ve ennenhü kane ricalün minel insü yeuzune ricalin minel cinni fezadühüm reheka ve ennehüm zannü kema zanentüm en lilen yed asallahu ehada ve enna lemessessemae fevecedna ha muliet harasen kaide lissem i femen yestemiil ane yecid lehü şihaben rasada ve bi esmail azim ilinsü ve davetil ceberutu ve bi hakkı ademe nurike insi ve bi hakkılcinni ve insi ve ila hazihil esmai ve bi hakkı hamim ayın sinkaf ve bi hakkı esmaillahi teala ve bihakkı hatemi süleyman bin davud ve bi hakkı kef hayın sad innehü veliyyü ve ilahi ademe ve ilahi seyyide hü ves sultane ademe ya zel celali vel ikram ey nuri nurike ins adem ve bi hakkı mustafa ve bi hakkı zebur in insi adem ve bi hakkı incil ins adem ve bi hakkı ins adem ve bi hakki tevrat insi adem ve bihakkıl nebiyyi insi adem ve bi hakkı yunus insi adem ya azim ve bi hakkı ibrahim insi adem ve bi hakık cebraili insi adem ya Allah ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahman ya Rahman ya.

İstediğin Kişiyi Hemen Aratma Ve Mesaj Attırma Duası Ne Zaman Okunur

İstediğinin araması için okunacak dualar günün her saatinde okunabilir. Fakat bazı günlerde dualar daha çok kabul olur. Bu günler şunlardır:

 • Dini bayramlar
 • Kandiller
 • Perşembe geceleri
 • Cuma günleri
 • Ramazan Bayramı
 • Cuma Günü İmam Hutbedeyken
 • Cuma Gecesi 23:00
 • Pazar Günü 13:00
 • Çarşamba Günü 21:00 da okunan dualar daha çabuk etki göstermektedir.

Hemen Aratma Ve Mesaj Attırma Ritüeli Nasıl Yapılır?

Dilediğini aşık edip aratma uygulamasının adımları şöyledir:

 • Bir adet beyaz kağıda “Rahim ya Gaffar ya şekur ya Halim ya Sultan ya Subhan ya Macid ya Vahid ya Kahir ya Kadim ya Hannan ya Mennan ya Deyyan ya Gufran veya Enzellahu mines senai min main fe ehya bihil ardi bade mevtiha ve iza cael insü hazihi sebate bi kudretillahi teala ve izzatillahi ya zel celali vel ikram Allahümme sehirli kalbi (burada tesir etmek istediginin adini ve anne adini soyle) el acele el acele el acele es saate es saate essaatte essaate el vehan el vehan el vehan. Es elüke eciybu tevekkelü ya hüddam entü vesvisel vesvesete fiy kalbi ve fissuduri filan ibni filan bil muhabbeti vel aşkı ve şehaveti ve vagtefu hatta yercia aleyye fiy hazihil leyleti vadribuhü bis suyufi vel harabi ve eykazuhü ve semmu ve arrefehu ismi lehü hatta yercia aleyye bi hakkı hazihis ayetiş şerifeti”  duası yazılır.
 • Kağıt köşeleri üst üste gelecek şekilde katlanır.
 • Bir adet mor renkte mum yakılır.
 • Yakılan mumun alevinde kağıt kül hale getirilir.
 • Küller rüzgarda savrulur ve işlem tamamlanır.

Telefonla Aratma Ve Mesaj Attırmak İçin Çok Güçlü Dua

Aşağıda belirtilen duayı Cuma gecesi 23:00’da 101 defa sevdiğin insanın seni araması veya mesaj atması niyetiyle okunması anında mesaj attırma ve aratan dua olarak sonuç vermiştir. Aşk büyüsü yapmadan tamamen dualar ile sevdiğin insanı kendine çekmek mümkündür belirtilen duayı adabına uygun okumanız yeterli olacaktır. Daha iyi bir deneyim için bana ulaşabilirsiniz.

Aratma ve mesaj attırma konusunda oldukça güçlü olan dua şöyledir:

 • Amener resûlü bimâ ünzile ileyhi min rabbihî vel mü’minûn. Küllün âmene billâhi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulih; lâ nuferriku beyne ahadin min rusulih. Ve kâlu, semi’na ve etâ’na, gufraneke rabbena ve ileykel masıyr.
 • Lâ yukellifullahu nefsen illâ vüs’aha, leha ma kesebet ve aleyha mektesebet. Rabbena lâ tuahızna innesiyna ev ahta’na. Rabbena ve lâ tahmil aleyna ısran kemâ hameltehu alelleziyne min kablina. Rabbenâ ve lâ tuhammilna ma lâ tâkatelena bih. Va’fuanna, vağfirlena, verhamna. Ente mevlâna, fansurna alel kavmil kâfiriyn.
 • Euzu billahi mineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim. Va’tesımu bi hablillahi cemiav ve la teferraku, vezkuru ni’metellahi aleykum iz kuntum a’daen fe ellefe beyne kulubikum fe asbahtum bi ni’metihi ihvana, ve kuntum ala şefahufratim minen nari fe enkazekum minha, kezalike yubeyyinullahu le kum ayatihi leallekum tehtedûn.
 • Ya eyyuhen nasu inna halaknakum min zekeriv ve unsa ve cealnakum şuubev ve kabaile li tearafu, inne ekramekum indellahi etkakum, innellahe alimun habîr.

İstediğin Kişiyi Hemen Aratma Ve Mesaj Attırma Duası Kalıcı Mı?

İstediğin kişiyi anında aratan dua kalıcıdır. Duayı okurken kalıcılığını arttırmak da mümkündür. Bunun için yapılacaklar şu şekildedir:

 • İçten ve samimi bir şekilde dua edilmelidir.
 • Dua okumadan önce abdest alınmalıdır.
 • Duanın kabul olacağına inanılmalıdır.
 • Kötülüklerden uzak durulmalıdır.

İstediğin Kişiyi Anında Aratan Dua

Pazar Günü Sevdiğin veya istediğin bir kimsenin seni araması niyetiyle yapılır. Pazar günü saat 13:00’da abdestli olarak kıbleye dönük bir şekilde 166 defa aşağıdaki duayı okuyan kimse sevdiği insanın aynı gün telefonla aramasını sağlayabilir. Büyü yapmadan bir kimseyi kendine bağlama büyüsü ile etkilemeden yapılabilir denenmiştir aynı gün istediğin insan seni arayacaktır.

İstediğin zaman aratma duasının okunuşu şudur:

 • Allahümme elif beyne filan bin filan kema ellefte beyne ademe ve Havva ve kema ellefte beyne musa ve Harun ve kema ellefte beyne cebraile ve mikaile ve kema ellefte beyne Yusuf ve züleyha ve kema ellefte beyne muhammediv ve hadicetül Kübra ve kema ellefte beyne Fatimetüz Zehra ve Aliyyül murteza.
 • Allahümme elif beyne filan bin filan ila filan meselü kelimetün tayyibetün keşeceratin tayyibetün ve fer’uha fis semai tü’ti üküleha külle hınin biizni rabbiha ve yadrıbüllahül emsale linnasi leallehüm yetezekkerun.
 • Summe enzele aleykum min ba’dil gammi emeneten nuâsen yagşâ tâifeten minkum, ve tâifetun kad ehemmethum enfusuhum yezunnûne billâhi gayrel hakkı zannel câhiliyyeh(câhiliyyeti), yekûlûne hel lenâ minel emri min şey’(şey’in), kul innel emre kullehu lillâh(lillâhi), yuhfûne fî enfusihim mâ lâ yubdûne lek(leke), yekûlûne lev kâne lenâ minel emri şey’un mâ kutilnâ hâhunâ, kul lev kuntum fî buyûtikum le berezellezîne kutibe aleyhimul katlu ilâ medâciihim, ve li yebteliyallâhu mâ fî sudûrikum ve li yumahhısa mâ fî kulûbikum, vallâhu alîmun bi zâtis sudûr(sudûri).
 • Bismillahirrahmanirrahıym. Allahümme inni es’elüke bi kafi kifayetike ve bi hai hidayetike ve bi yai yekıynike ve bi ayni ınayetike ve bi sadı sıdkıke en tüsehhıra liyes seb’al mülüker ruhaniyyete li yakdü haceti ve yüsehhıra li ruhan min ruhaniyyetihim yetemesselü li fülanebni fülanete ala sıfati ve hey’eti ve künyeti fülanibni fülanete ecibü eyyetühel ervahur ruhaniyyetü vemdü ila fülanibni fülanete  vahrikü kalbehü vatmisü ala besarihi vaklikühü ve heddidühü ve’mürühü li rücüın ila mehalli fülanin hadıan zelilen ve illa yürselü aleyküma şüvazun min narin ve nühasün fela tentesıran innet taate lillahi ve li esmaih.

Aratma Ve Mesaj Attırma Duasının Faziletleri Nelerdir?

İstediğini anında aratan duanın faziletleri şunlardır:

 • Aratmak istenilen hemen arar.
 • Mesaj beklediğiniz kişi anında mesaj atar.
 • Uzakta olan sevgili özler.
 • Ayrılmak isteyenler vazgeçer.
 • Sevgililer arasındaki bağ güçlenir.

Aratma Ve Mesaj Attırma Duası Kaç Kez Okunmalı?

Sevdiğini aratma ve mesaj attırma duaları günde en az bir kere okunmalıdır. Fakat kişiler kendi istedikleri sayıda daha fazlasını okuyabilir. Bir dua ne kadar çok okunursa, kabul olma durumu o kadar fazla olur. Duaların okunuşlarını ve kaç defa okunması gerektiğini ilgili konu başlıklarının altında detaylı olarak anlattım. Daha fazlası için bana danışabilirsiniz.

İstediğin Kişiyi Her Koşulda Aratan Duanın Okunuşu Nasıldır?

Mesaj attırma duası sayesinde anında istediğin kişi seninle iletişim kuracaktır. Aşağıdaki duayı 300 defa perşembe gecesi 21:00 ile 23:00 arasında okunması gereklidir. Niyetiniz ne ise içinizden geçirin önemli değildir önemli olan adabına uygun duanın okunmasıdır.

Giden herkesi hemen aratan duanın okunuşu şöyledir:

 • El hamdü lillahi rabbil alemyin. Ya hayyü ya kayyum. ecip ya kurayaiyl semiy,an mutıy,a bi hakkıl hamdü lillahi rabbil alemiyn. Ve bi hakkıl hayyil kayyum. Ve bi hakkıl meleki ebced. errahmanir rahıym. Ya rahmanü ya rahiymü ya raufü ya atuf. Ecip ya cebrailylü semiy, an mutıy, a bi hakkır rahmanir rahıym ve bi hakkır raufül atuf. Ve bi hakkır meleki hevzah. Maliki yevmid diyn.
 • Ve bi hakkı ya mukallibel kulub. Ve bi hakkıl meleki tıykel. İyyake na, büdü ve iyyake nesteıyn. Ya karibü ecib ya miykaiylü semiy, an mutıy, a bi hakkı iyyake na, büdü ve iyyake nesteıyn. Ve bi hakkıs seriy, ıl kariybil ma, budil müstean. Ve bi hakkıl meleki mensa.
 • İhdinas sıratal müstekıym. Ve bi hakkıl kadiril muktedir. Ve bi hakkıl meleki faskar. sıratalleziyne en,amte aleyhim. Ya allahü ya hakiymü ya aliym.
 • Ecip ya aynaiylü semiy, an mutıy, a bi hakkı sıratalleziyne en, amte aleyhim. Ve bi hakkıllahil hakiymil aliym. Ve bi hakkıl meleki şetsehıl müvekkeli bil kavaimil arşiyyeh.
 •  Gayril magdubi aleyhim velad dalliyn. Ya kaimü ya aziyzü ecip ya azraiylü semiy, an mutıy, a bi hakkı gayril magdubi aleyhim velad dalliyn. Ve bi hakkıl melekil kaimil aziyzi ve bi hakkıl meleki zedzag. El müvekkili bil kavaimil arşiyyeh.
 • Allahümme innehü leyse fis semavati deverat. Ve la fil ardı gamerat. Ve la fil bihari katarat. Ve la fil ecsami hakerat. Ve la fil kuburi sehadat. Ve la fil enfasi hatarat. Illa bi devamike arifatün ve müşahedat.

Hemen Aratma Ve Mesaj Attırma Duası Hangi Durumlarda Okunur?

İstediğin kişinin aramasını isteyen herkes dua edebilir. Duanın etkili olduğu durumlar şunlardır:

 • Sevgilisinin terk ettiği zamanlar,
 • Araya soğukluk girdiğinde,
 • Sebepsiz yere olan ayrılıklarda,
 • Boşanmak istenildiği zaman,
 • Sevdiğin insanı kendine aşık etmek bağlamak için,
 • Giden sevgiliyi geri çevirmek için,
 • Gideni geri getirme için,
 • Çiftler arasında huzursuzluk olduğunda dua okunmalıdır.

Aratma Ve Mesaj Attırmak İçin Kısa Dualar Yapılması Etkili Mi?

Yukarıda bahsettiğim duaları okuyamam diyenler için daha kısa bir dua hazırladım bu duayı danışanlarım için uyguladım bu dua sayesinde danışanlarım sevdiklerine kavuştu. 1001 Defa aşağıdaki dua okunur 3 gün şeklinde yapılır çarşamba-perşembe-cuma günleri akşam 23:00 da başlanır 1 saat okunur 3 gün içinde her akşam bahsettiğim saatlerde okunur ve 3.günün akşamında dualar bitmeden sevdiğin insan sana aşk ve muhabbetle döner denenmiştir kuvvetli mesaj attırma duasıdır. Aynı zamanda çok etkili hemen aratma duası olarak sonuç vermiştir.

İstediğini yeniden aşık etmek için kısa dualar da etkilidir. Oldukça etkili olan istediğin kişiyi hemen aratma ve mesaj attırma duası okunuşu şöyledir:

 • Amener resulu bima unzile ileyhi min rabbihi vel mu’minun(mu’minune), kullun amene billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulih(rusulihi), la nuferriku beyne ehadin min rusulih(rusulihi), ve kalu semi’na ve ata’na gufraneke rabbena ve ileykel masir(masiru). La yukellifullahu nefsen illa vus’aha leha ma kesebet ve aleyha mektesebet rabbena la tuahızna in nesina ev ahta’na, rabbena ve la tahmil aleyna ısran kema hameltehu alellezine min kablina, rabbena ve la tuhammilna ma la takate lena bih(bihi), va’fu anna, vagfir lena, verhamna, ente mevlana fensurna alel kavmil kafirin(kafirine).
Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Whatsapp
Medyum Geylani Hoca
Medyum Geylani Hoca
Nasıl yardımcı olabilirim?