Soğuyan Sevgiliyi Eşi Tekrar Aşık Etmek için Dualar

Soğuyan ilişkiyi tekrar canlandırmak, tekrar geri kazanmak için okunması gereken dualar bulunmaktadır. Dualarını iyi niyetle, temiz kalple, canı gönülden istediğiniz vakitte sevgiliniz, eşiniz pişman olmuş şekilde size geri dönecektir.

Burada unutmamanız gereken kararlı olmak, zamanlamayı güzel bir şekilde ayarlamak ve saf duygularla kendini Allah’a açmaktır. Eğer hayırlıysa soğuyan sevgiliniz, eşiniz, tekrar aşık etmek için okuduğunuz dualar sonucunda niyetiniz gerçekleşecektir.

Giden Sevgiliye Okunacak Dua Nedir?

Sizi bırakan sevgiliyi geri kazanmak, geri dönmesini sağlamak için sakın ve sessiz bir odada yalnız bulunmanız gerekmektedir. Gusül abdestinizi aldıktan sonra kıbleye doğru olacak şekilde yerde bağdaş kurmanız ve kendinizi Allah’a açmalısınız. Niyet ettikten sonra aşağıdaki duayı okumanız gerekir.

 • Bismillahirrahmanirrahıym…
 • Allahümmec’al li min emri haza ferecen ve mahrecen inneke ala külli şey’in kadiyr.Allahümme rabbe ibrahiyme ve musa ve rabbe ishaka ve ya’kube ve ıysa ve rabbe cebraiyle ve mikaiyle ve israfiyle ve azraiyle ve münzilet tevrate vel’inciyle vezzebüre vel fürkanel azıymi erini fi menami ma tera li fiyhil hayre vel’aserat.tevekkel ya cibriylü ente ve a’vanüke bihakkıl aziyzil cebbaril keriymil vehhabil hahhari allahümme elkı mahabbeti fatma ibni ömer fi kalbin ayşe binti zehra bihakkı maliki yevmiddiyni ve bihakkıl hayyil kayyümil vahıdil ehad ve tevekkel ya israfiylü ente ve a’vanike ve elki mahabbete fatma ibni ömer fi kalbin ayşe binti zehra bihakkı iyyake na’büdü ve iyyake neste’ıynü ve bi hakkıl melikil muktediril mukaddimel müdi’ül müıydü tevekkel ya rü kıyaiyl ente ve a’vanike velkav mahabbete fatma ibni ömer fi kalbin ayşe binti zehra allahümme inni eselüke bihakkı nebiyyike muhammedin sallallahü teala aleyhi ve selleme ve bihurmeti hazihis süretiş şerifeti en takdı haceti bilütfike ve bifazlike ya allahü ya Allahü ya Allah.

Sizden Nefret Eden Kişiyi Sizi Aşık Etmek için Okunacak Dua Nedir?

Aranızda bir soğukluk bulunan, yapılan, söylenen ya da yaşanan durumlardan ötürü sizden soğumuş kişinin size aşık olmasını istiyorsanız aşağıda ritüelleri sırasıyla gerçekleştirip esmaları okumanız gerekmektedir.

 • Öncelikle sizden nefret eden kişiyi aşık etmek istiyorsanız bir bardak şekerli sıcak süt hazırlamalısınız.
 • Hazırlamış olduğunuz şekerli sütün üzerine 99 defa tekrarlanacak şekilde ‘Ya Vedüd ‘ ve ‘ Ya Habib ‘ esmalarını okumalısınız.
 • Esma okunmuş sütü içerken;

“Allah’ım sevgilimin bana olan kara nefreti, şu içtiğim şeker ve süt gibi bembeyaz ve tertemiz bir aşka dönüşsün. Senin mukaddes isimlerin olan Vedûd ve Habib hatırı için sevgilimin kinini ve nefretini, kızgınlığını ve gücenmişliğini aşka ve sevgiye döndür. Sevgilimin kalbini benim kalbime çevir ve ikimizin kalbini de süt gibi bembeyaz kıl. Amin!”

duasını ederek Allah’a niyette bulunmalısınız.

Uygulanan ritüel ve okunan dualar sonucunda sizden nefret eden sevgiliniz tekrar size aşık olacak ve yeniden birbirinize bağlanacaksınız.

Aşkı Geri Kazanmak İçin Okunan Çevirgen Duası Nedir?

Çevirgen duası aşkı geri kazanmak için okunan en etkili duadır. Ayrılmış olduğunuz ve hala sevdiğiniz sevgiliyi, eşi geri veya iletişimsiz kaldığınız çocuğunuzu geri kazanmak için Çevirgel duası okunmaktadır. Çevirgel duası 4 ayrı bölümden oluşmaktadır. 7 gün 7 gece tekrar edilmesi gereken 4 dua bölümü aşağıda verilmektedir.

Birinci Bölüm: Duha Suresi

Vedduha.

Velleyli iza seca.

Ma vedde’ake rabbüke ve ma kala.

Ve lel’ahıretü hayrün leke minel’ula.

Ve lesevfe yu’tıyke rabbüke feterda.

Elem yecidke yetiymen feava.

Ve vecedeke dallen feheda.

Ve vecedeke ‘ailen feağna.

Femmel yetiyme fela takher.

Ve emmessaile fela tenher.

Ve emma binı’meti rabbike fehaddis.

İkinci Bölüm: Türkçe Niyaz (4 Esma)

Bismillahirrahmanirrahim

Ya Vedud,

Yedi kat göğü ve yedi kat yeri yaratan sensin. Sen sonsuz kudret sahibisin. Onun gönlünün yedi katını da bana meylettir, beni onun gözüne güzel göster ya Rabbim.

Ya Mucip,

Tevrat’ı, Zebur’u, İncil’i ve Furkan’ı insanlara yol göstersin diye sen gönderdin. Kuran-ı Azumuşşan ile bizi nurlandıran da sensin. Onun da gönlünü önce iman ile sonra bizim sevgimizle doldur ya Rabbim.

Ya Cami,

Sen Adem’in, Nuh’un, Yusuf’un, Musa’nın, Harun’un, İsa’nın, şanı yüce Muhammed Mustafa’nın ve 124 bin peygamberin İlahısın. Sen dilediğin vakit dilediğin her şeyi bir araya getirme kudretine sahipsin. Bizim gönüllerimizi de bir araya getir ya Rabbim.

Ya Latif,

Sen sonsuz kerem ve ihsan sahibisin. Onu benimle beni onunla nasiplendir. Sen gönülleri evirip çevirensin. Bizim gönüllerimizi de birbirine çevir ya Rabbim.

Üçüncü Bölüm: Rum Suresi 21. Ayet

Bismillahirrahmanirrahim

Ve min ayatihı en haleka leküm min enfüsiküm ezvacel li teskünu ileyha ve ceale beyneküm meveddetev ve rahmeh inne fı zalike le ayatil li kavmiy yetefekkerun.

Dördüncü Bölüm: Fatiha Suresi

Bismillahirrahmanirrahim.

El hamdü lillahi rabbil alemin.

Er rahmanir rahıym.

Maliki yevmid din.

İyyake na’büdü ve iyyake nesteıyn.

İhdinas sıratal müstekıym.

Sıratallezine en’amte aleyhim ğayril mağdubi aleyhim ve lad dallin. (Amin).

Ayrılan Eşi Geri Getirme Duası Nedir?

Ayrılmış olan eşinizi geri kazanmak ve eve dönmesini sağlamak istiyorsanız aşağıdaki duayı bir kağıda yazmanız gerekmektedir. Daha sonra üzerinizde taşıdığınız bu yazılı kağıdı her gün Gusül abdesti alarak 44 defa okumak gerekir. 44 okumayı tamamlayan kişiler Allah’ın hayırlısını gördüğü takdirde eşinizin tekrar size aşık olması ve eve geri dönmesiyle sonuçlanır.

 • Bismillahirrahmanirrahim…
 • Allah’u la ilahe illa Hüve’l Hayyu’l Kayyum Allah’u la ilahe illa Hüve’l Aliyyu’l hakim Allah’u la ilahe illa Hüve’s Semiu’l Alim Allah’u la ilahe illa Hüve’r Rahmanü’r Rahim Allah’u la ilahe illa Hüve’l Vahidü’l Ehad Allah’u la ilahe illa Hüve’l Ferdü’l Varid Allah’u la ilahe illa Hüve Raufu’r Rahim Allah’u la ilahe illa Hüve’l Aziz’ur Rahim Allah’u la ilahe illa Hüve’z Zahiru’l Batın Allah’u la ilahe illa Hüve’l Ahadu’s Samed Allah’u la ilahe illa Hüve’l Fettahu’l Alim Allah’u la ilahe illa Hüve’l Azizu’l Alim Allah’u la ilahe illa Hüve’l Hannanu’l Mennanu Deyyan Allah’u la ilahe illa Hüve’l Kadiru’l Kadir Allah’u la ilahe illa Hüve’ Rafiu’l Alim Allah’u la ilahe illa Hüve’r Rabbü’l Arş’il Azim Allah’u la ilahe illa Hüve’l Meliku’l Kudüs Allah’u la ilahe illa Hüve’l Hakku’l Mübin Allah’u la ilahe illa Hüve’l Baisü’l Varis Allah’u la ilahe illa Hüve’l Esmau’l Hüsna Hüve’l Hayy’u la ilahe illa Hu Fed’uhü Muhlisine Lehü’d-diyn Sübhane Birahmetike ya Erhame’r -rahimin. Ve’l Hamdu -lillahi Rabbi’l Alemin.

Sevgisi Azalan Aşkı Tekrar Kazanmak İçin Edilen Dua Nedir?

Sizden soğuduğunu, sevgisini azaldığını düşündüğünüz ilişki içindeyseniz ve bu durumun geçmesini ilişkinin başındaki gibi heyecanlı olmasını istiyorsanız bu duayı okumanız gerekmektedir. Aşağıda da verilen dua yatsı namazından sonra abdestli olacak şekilde 7 kere tekrarlanmalıdır.

 • Bismillahirrahmanirrahıym…

Allhumme ya mevdiü küllü şekva veya şahidü küllü necva veya alimü küllü hifyetin veya kaşifü küllü beliyyetin ya münci Musa ve Muhammed ve İbrahim-ül Halil salavatü-llahi ve selamühü ve daüfet kuvvetehü ve kallet hiletühü duael garikul melhuf elleti la yecidü li keşfi ma bihi illa ente ya errahmerahimin . Ekşif anna nezile bina min aduvvina ve adüvvike eşşeytan-irrecim. Ya Rabbel Alemin inneke ala küllü şey\’in kadir, ve egusai, Ya Allah, Ya Allah, Allahümme ya Badiü la bidayete leke, ya daimü la nifade leke, Ya Hay, Ya Mühyil mevta ya kaimen ala küllü nefsin bima kesebet, ilahi ente Allah-ül azizül Cebbar. La ilahe İlla Ente ilahen vahiden. Es\’elüke bil kelimatil tamat el emnü vel afvü vel afiyete vel müafat el daimetü fiddini veddünya vel ahireti vel ehel,vel cesed vel mal, vel veled, vel müslimine ecmain. Ya Rabbel Alemin, inneke ala küllü şey\’in kadir. Verhamni birahmetike ya erhamürrahimin. Vekşif anni ma nezile bi min dıykün ve küllema eredtü. ve hallisni halasan cemilen ya Rabbül Alemin. Ve hassın zannüke vallahül muvaffak. (Amin).

Sebepsiz Bir Şekilde Terkeden Sevgiliyi Geri Getirmek İçin Okunan Dua Nedir?

Hiçbir sebep yokken, siz ne olup bittiğini anlamadığınızda terkedildiğiniz sevgilinizi tekrar size aşık olması, geri dönmesi için okunan dua 3 dün boyunca sabah namazından sonra 100 kere tekrar edilerek okunmalıdır. Aşağıda sebepsiz bir şekilde tek eden, soğuyan sevgiliyi, eşi tekrar aşık etmek ve geri getirmek için okunması gereken dua detaylı bir şekilde verilmiştir.

 • Bismillahirrahmanirrahıym…
 • Ya kadim, ya daim, ya kadim, ya daim, ya karrar, ya ehad, ya Muhammed. Kul huvallahü ehad, allahüsamed lem yelid velem yuled ve lem yekün lehu küfuven ehad. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ecmain. (Amin).

Tez Vakitte Aşık Eden Dua Nedir?

Hızlı bir şekilde hoşlandığınız, sevdiğiniz kişinin de size aşık olmasını istiyorsanız sırasıyla yapmanız gereken adımlar bulunmaktadır. Dua yatmadan önce 3 kere okunmalıdır. Kesinlikle abdestli ve temiz olmanız gerekmektedir. Kendinizi hazır hissettiğinizde aşağıdaki duayı okumalısınız.

 • Bismillahirrahmanirrahim…
 • La havle ve la kuvvete illa billahi sihibul cevli vet tavlis semiıs-seriıl mücibil kahiri allahümme leyse fi mülkiki seyin yağzebü-anke ve la galibü leke ilahül alihetü ve rabbü külli seyin ve ente ala külli seyin kadir.Eselüke bil ismillezi azze fi’len ve celle fe’huz bin nevasi ve enzil mines siyasi ve ismikel a’zamüz zatillezi sehharte bihil bahri li musa bin imran fenfelaka fekane bil ismillezi elente bihil hadide li davude tenühu muzillün külli azizin ve mutiın külli samihın. Ve eselüke allahümme bima kane mektuben ala hatemi Süleyman ellezi kane lehü ayetün kübra Allahü Allahü vahyen vahyen ve mehmehübin ahızin bin nevasi vel kulübi vel ızamin nehırati. Eselüke bima ev haytehü ila habibike muhammedin sallallahü aleyhi ve sellem. Elfatihıl hatemi hine dena fetedella fekane kabe kavseyni evedna fe sehharte lehül kulübü infialen kahriyyen fela tükaısi an taatihi illa men hacebe an müsahedeti envarihi en tü sahharali keza. Ve nasıyetihi hatta etesarrafü fihi kema üıbbü minhü ve hüve melhuzü bi cemiı ru’bi ver rehbi ya ehadü ya ehadü ya ehadü ya Allahü ya Allahü ya Allahü ya Allahü ve sallallahü ala seyyidina muhammedin ce ala kaffeti rasulihi ecmeine ve selemle teslimen kesira. (Amin).

Sizden soğuyan sevgiliyi, eşi tekrar aşık etmek için, tez zamanda eski güzel günlerinize dönmek için yukarıdaki duayı belirtilen koşullarda okumanız gerekir. Eğer inanırsanız ve Allah tarafından da hayırlısı tekrar birlikte olmanız ise en kısa süre zarfında tekrar sevgiliniz, eşiniz ile bir araca geleceksinizdir.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Whatsapp
Medyum Geylani Hoca
Medyum Geylani Hoca
Nasıl yardımcı olabilirim?