Sevdiğine Kavuşma Duası Denenmiş Anında Etkili Kavuşma Duaları

Uzakta bulunan ya da bir şekilde ayrı düşmüş olduğunuz sevdiğinizle aranızdaki mesafelerin kalkarak kavuşmanıza yarayacak dualar bulunmaktadır. Aşk büyüsü gibi şeyler uygulamanız gerekmez. Bu dualar özellikle içtenlikle istediğiniz ve Allah’ın takdir ettiği sonucunda en etkili bir şekilde sonuç vermektedir. Sevdiğine kavuşma duaları ile huzura, mutluluğa sevdiğiniz ve sizin kalpleriniz sevgi ile dolup taşacaktır.

Unutulmaması gereken en önemli şey içtenlik ve iyi niyettir.

Sevdiğine Kavuşmak için Nasıl Niyet Etmek Gerekir?

Kavuşmayı istediğiniz sevdiğiniz için duaya başlaman önce niyet etmeniz gerekmektedir. Tüm saflığınızla, temizliliğinizle kimsenin sizi rahatsız etmeyecek bir yerde 77 kez tekrarlanacak şekilde Euzü Besmele çekmeniz gerekmektedir. Euzü Besmele aşağıda verilmiştir.

 • Euzu Besmele: Euzu billahi mineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim…

77 kez tekrarlayacağınız besmeleyi çekerken içinizden sevdiğinizi düşünüp birlikte mutlu bir hayatın içinde olduğunuzu niyet ederek hayalini kurun. Euzü Besmele bittikten sonra açık bir şekilde niyetizi belli etmek için ellerinizi Allah’a açarak aşağıda verilmiş niyet cümlesini söyleyin.

 • “İlahi senin rahmetinden medet umarak kalbimdeki masum aşka kavuşabilmek adına merhametine ve rahmetine sığınıyorum, merhametinin ve şefkatinin sonsuzluğuna istinaden yüreğimi, kalbimdeki niyete kavuştur. Amin.”

Hayatının Aşkına Kavuşma Duası Nedir?

Hala sevdiğini bulamayıp hayatının aşkıyla kavuşamamış kişilerin kalplerinin sevgi ile dolmasını, gönlünün ve kısmetinin açılarak aramış olduğu mutluluğu aşkı bulmasına yarayan dua aşağıda verilmiştir. Temiz bir niyet ve gönül ile Allah’a salavat getirdikten sonra 7 kez tekrarlanmasıyla Allah’ında izniyle ve kısmetiniz tez zamanda karşınıza çıkacaktır. Dua’nın peşpeşe olacak şekilde 2 gün boyunca yatsı namazından sonra okunması gerekir.

 • Bismillahirrahmânirrahîm…
 • Allhumme ya mevdiü küllü şekva veya şahidü küllü necva veya alimü küllü hifyetin veya kaşifü küllü beliyyetin ya münci Musa ve Muhammed ve İbrahim-ül Halil salavatü-llahi ve selamühü ve daüfet kuvvetehü ve kallet hiletühü duael garikul melhuf elleti la yecidü li keşfi ma bihi illa ente ya errahmerahimin . Ekşif anna nezile bina min aduvvina ve adüvvike eşşeytan-irrecim. Ya Rabbel Alemin inneke ala küllü şey\’in kadir,ve egusai ,Ya Allah,Ya Allah,Allahümme ya Badiü la bidayete leke,ya daimü la nifade leke,Ya Hay,Ya Mühyil mevta ya kaimen ala küllü nefsin bima kesebet,ilahi ente Allah-ül azizül Cebbar. La ilahe İlla Ente ilahen vahiden. Es\’elüke bil kelimatil tamat el emnü vel afvü vel afiyete vel müafat el daimetü fiddini veddünya vel ahireti vel ehel,vel cesed vel mal ,vel veled,vel müslimine ecmain. Ya Rabbel Alemin,inneke ala küllü şey\’in kadir. Verhamni birahmetike ya erhamürrahimin. Vekşif anni ma nezile bi min dıykün ve küllema eredtü. ve hallisni halasan cemilen ya Rabbül Alemin. Ve hassın zannüke vallahül muvaffak. (Amin).

Giden Sevgiliye Tekrar Kavuşma Duası Nedir?

Bir şekilde yollarınızın ayrılmış olduğu sevgilinizi hala unutamamış ve tüm kalbinizle sevdiğinizi düşünüyorsanız, onsuz bir hayatın eksik olduğuna inanıyorsanız ve sonuçta tekrar kavuşmak istiyorsanız bu duayı okumanız gerekir. Duanın edileceği gün boyunca duayı edecek kişinin abdestli olması, haramdan, fesatlıktan, kötü niyetten uzak durması gerekir. Ve gün boyunca duayı okuyana kadar ‘Ya Vedud, Ya Cami ve Ya Mucib’ esmalarını şıkça zikretmelidir.

Yatsı namazından sonra Allah’a doğru ellerini açıp, diz çökerek aşağıdaki sevdiğine kavuşma duası yapmak için medyum hocaların tavsiyesi (Tevbe,71-Türkçe meali ile verilmiştir.) okunmalıdır.

 • Bismillahirrahmanirrahim…
 • Vel mü’minune vel mü’miratü ba’duhüm evliyaü ba’d ye’mürune bil ma’rufi ve yenhevne anil münkeri ve yükıymunes salate ve yü’tunez zekate ve yütıy’unellahe ve rasuleh ülaike se yerhamühümüllah innellaha azızün hakım. (Amin).
 • Türkçe Meali: Mü’min erkekler ve mü’min kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. İyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar. Namazı dosdoğru kılar, zekâtı verirler. Allah’a ve Resûlüne itaat ederler. İşte bunlara Allah merhamet edecektir. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Amin.

Duayı okuduktan sonra eğer duayı eden kişi kadınsa ‘Nisa suresini’, duayı okuyan kişi erkek ise ‘Rahman suresini’ okuması gerekir ve niyetini Allah’a bu şekilde açar.

Sevgiye ve İlgiye Kavuşmak İçin Okunan Dua Nedir?

İlişki içinde oluşan soğukluk ve uzaklığın sonucunda üzerinizdeki sevgi ve ilginizin azaldığını düşünüyorsanız bu duayı okumanız gerekir. Bu dua ile ilişkinizi tekrar ilk günkü gibi heyacanlı, dolu dizgin haline döndürecek ve aşkınızla aranızdaki buzları eriteceksiniz. Öncelikle bunu ne kadar istediğinizi düşünmeniz gerekir. Eğer gerçekten çok seviyorsanız ve birbirinizin hayatına anlam kattığınızı hissediyorsanız Allah’ın da takdiriyle sevdiğinize kavuşacaksınızdır.

 • Bismillahirrahmanirrahim
 • Ya Vedud,

Vedduha. Velleyli iza seca. Ma vedde’ake rabbüke ve ma kala. Ve lel’ahıretü hayrün leke minel’ula. Ve lesevfe yu’tıyke rabbüke feterda. Elem yecidke yetiymen feava. Ve vecedeke dallen feheda. Ve vecedeke ‘ailen feağna. Femmel yetiyme fela takher. Ve emmessaile fela tenher. Ve emma binı’meti rabbike fehaddis.

 • Ya Cami,

Sebbihısme rabbikel’a’la. Elleziy haleka fesevva.Velleziy kaddere feheda. Velleziy ahrecelmer’a. Fece’alehu ğusaen ahva. Senukriüke fela tensa.İlla maşaallahü innehu ya’lemülcehre ve ma yahfa. Ve nüyessirüke lil yüsra. Fezekkir in nefe’atizzikra. Seyezzekkerü men yahşa. Ve yetecen nebühel’eşka. Elleziy yaslennarel kübra. Sümme la yemütü fiyha ve la yahya. Kad efleha men tezekka.Ve zekeresme rabbihi fesalla. Bel tü’sirunel hayateddünya. Vel’ahıretü hayrün ve ebka. İnne haza lefissuhufel’ula. Suhufi ibrahiyme ve musa.

 • Ya Mucib,

Elem neşrah leke sadrek. Ve vada’na ‘anke vizreke. Elleziy enkada zahreke. Ve refa’na leke zikreke. Feinne me’al’usri yüsren. İnne me’al’usri yüsren. Feiza ferağte fensab. Ve ila rabbike ferğab. (Amin).

Huzur ve Berekete Kavuşmak İçin Okunan Dua Nedir?

Huzur ve bereket hayatın akışının yolunda gitmesini sağlayan en önemli iki faktördür. İnsanın huzurlu olması çoğu zaman daha geniş ve rahat bir bakış açısıyla görmeyi sağlar. Kişinin kaybettiği huzur ve bereketine tekrardan ulaşmak için 7 gün boyunca bir bağlama büyüsü ritüeli gerçekleştirmesi gerekir. Dualara ilk olarak cuma günü Fatiha suresiyle başlanır ve son olarak perşembe günü Nisa suresiyle bitirilir. 7 gün boyunca samimi duygularla Allah’a el açmanız gerekmektedir. İsteğinizi ve huzursuzluğunuzu yakınmadan belirtmeniz ve bunun sizin için bir sınav süreci olduğunu artık her şeyi anladığınızı iletmeniz gerekir. Unutmamalısınız ki bütün kalbiyle ve inanır bir şekilde Yaradan’ına el açan kişi, hayırlısınız geri alacaktır.

Okunması gereken Fatiha ve Nisa sureleri (77-86) aşağıda verilmiştir.

Fatiha Suresi:

 • Bismillahirrahmanirrahim
 • Elhamdulillâhi rabbil’alemin
 • Errahmânir’rahim
 • Mâliki yevmiddin
 • İyyâke na’budu
 • Ve iyyâke neste’în
 • İhdinessirâtal mustakîm
 • Sirâtallezine en’amte aleyhim
 • Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn. (Amin.)

Nisa Suresi:

 • 77. Ayet: E lem tera ilellezıne kıyle lehüm küffu eydiyeküm ve ekıymüs salet ve atüz zekah fe lemma kütibe aleyhimül kıtalü iza ferıkum minhüm yahşevnen nase ke haşyetillahi ev eşedde haşyeh ve kalu rabbena lime ketebte aleynel kıtal lev la ehhartena ila ecelin karıb kul metaud dünya kalıl vel ahıratü hayrul li menitteka ve la tuzlemune fetıla
 • 78. Ayet: Eyne ma tekunu yüdrikümül mevtü ve lev küntüm fı burucim müşeyyedeh ve in tüsıbhüm hasenetüy yekulu hazihı min ındillah ve in tüsıbhüm seyyetüy yekulu hazihı min ındik kul küllüm min ındillah fe mali haülail kavmi la yekadune yefkahune hadısa
 • 79. Ayet: Ma esabeke min hasenetin fe minellah ve ma esabeke min seyyietin fe min nefsik ve erselnake lin nasi rasula ve kefa billahi şehıda
 • 80. Ayet: Mey yütıır rasule fe kad etaallah ve men tevella fe ma erselnake aleyhim hafıyza
 • 81. Ayet: Ve yekulune taatün fe iza berazu min ındike beyyete taifetüm minhüm ğayrallezı tekul vallahü yektübü ma yübeyyitun fe a’rıd anhüm ve tevekkel alellah ve kefa billahi vekıla
 • 82. Ayet: E fe la yetedebberunel kur’an ve lev kane min ındi ğayrullahi le vcedu fıhıhtilafen kesıra
 • 83. Ayet: Ve iza caehüm emrum minel emni evil havfi ezau bih ve lev radduhü iler rasuli ve ila ülil emri minhüm lealimehüllezıne yesmebitunehu minhüm ve lev la fadlüllahi aleyküm ve rahmetühu letteba’tümüş şeytane illa kalıla
 • 84. Ayet: Fe katil fı sebılillah la tükellefü illa nefseke ve harridıl mü’minınv asellahü ey yeküffe be’sellezıne keferu vallahü eşddü be’sev ve eşeddü tenkıla
 • 85. Ayet: Mey yeşfa’şefaaten hasenetey yekül lehu nesiybüm minha ve mey yeşfa’şefaaten seyyietey yekül lehu kiflüm minha ve kanellahü ala külli şey’im mükıyta
 • 86. Ayet: iza huyyıtüm bi tehıyyetin fe hayyu bi ahsene minha ev rudduha innellahe kane ala külli şey’in hasıba

Kişinin Hayırlı Rızkına Kavuşması İçin Okunan Dua Nedir?

Allah’ü Teala’nın kişiye gördüğü rızkının hayırlısına kavuşmasını sağlayan ve sahip olduğu rızığı arttıran dua ve Türkçe meali aşağıda verilmiştir. Duanın okunduğu gün içerisinde sıklıkla ‘Ya Rezzak, Ya Ganiy ve Ya Muğni’ esmalarını tekrar etmeniz ve duayı okuduktan sonra Zariyat suresini okumanız tavsiye edilmektedir.

Kişinin hayırlı bir şekilde rızkına kavuşması için okunacak dua ve Türkçe meali:

 • Bismillahirrahmanirrahim
 • Tulicül leyle fin nehari ve tulicün nehara fil leyl ve tuhricül hayye minel meyyiti ve tuhricül meyyite minel hayy ve terzüku men teşaü bi ğayri hısab. (Amin).
 • Türkçe meali: Geceyi gündüzün içine sokarsın, gündüzü gecenin içine sokarsın; ölüden diri çıkarırsın, diriden ölü çıkarırsın. Dilediğine de hesapsız rızık verirsin. (Âl-i İmrân, 27)

Kişisinin Muradına Ulaşıp Kavuşması için Okunan Dua Nedir?

İnsanlar her zaman hayırlı olanı, mutluluğu ve aşkı murad ederler. Kişinin murat ettiği hedefe ulaşmasına vesile olan dua ve Türkçe meali aşağıda verilmiştir. Bu duayı etmeden önce sıklıkla ‘Ya Azim, Ya Kadir ve Ya Nâfî’ esmalarını okumalısınız.

Okunması gereken sevdiğine kavuşma duası ve Türkçe meali:

 • Bismillahirrahmanirrahim
 • Ve kur rabbığfir verham ve ente hayrur rahımın. (Amin).
 • Rabbim! Bağışla, merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın! (Mü’minûn, 118)

Duayı 7 kez tekrarladıktan sonra sırasıyla İhlas ve Duha surelerini okumanız ve gece yatmadan Allah’a el açarak tüm kalbiniz ve içtenliğiniz ile niyet etmeniz gerekir. İhlas ve Duha sureleri sırasıyla aşağıda verilmiştir.

İhlas Suresi:

 • Bismillahirrahmânirrahîm.
  • Kul hüvellâhü ehad
  • Allâhüssamed
  • Lem yelid ve lem yûled
  • Ve lem yekün lehû küfüven ehad 

Duha Suresi:

 • Bismillahirrahmânirrahîm.
  • Vedduha
  • Velleyli iza seca
  • Ma vedde’ake rabbüke ve ma kala
  • Ve lel’ahıretü hayrün leke minel’ula
  • Ve lesevfe yu’tıyke rabbüke feterda
  • Elem yecidke yetiymen feava
  • Ve vecedeke dallen feheda
  • Ve vecedeke ‘ailen feağna
  • Femmel yetiyme fela takher
  • Ve emmessaile fela tenher
  • Ve emma binı’meti rabbike fehaddis
Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Whatsapp
Medyum Geylani Hoca
Medyum Geylani Hoca
Nasıl yardımcı olabilirim?